Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.kancelariekatowice.pl, administrowanej przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Magdalena Marzec-Karasińska z siedzibą w Katowicach (dalej: Administrator).

Administrator dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować prywatność każdego Użytkownika.

Zgoda na przetwarzanie danych, zmiana i usunięcie danych

 1. Korzystanie z podstawowej wersji strony internetowej www.kancelariekatowice.pl nie wymagapodania danych osobowych, wyjątek stanowi korzystanie z formularza kontaktowego.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej Kancelarii Adwokackich.
 3. Użytkownikom strony internetowej przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji,
  • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  • żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości. Prośby o udzielenie informacji należy zgłaszać do Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
  • Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności powinny być adresowane do Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Zakres i sposób przetwarzania danych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych przez przepisy prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika strony internetowej www.kancelariekatowice.pl, a ich przetwarzanie następuje:
  • w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa,
  • w celu realizacji zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych,
  • w celu dostosowania strony internetowej Administratora do potrzeb Użytkowników,
 3. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko oraz adres e-mail) są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika.
 4. W czasie przeglądania strony internetowej kancelariekatowice.pl przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści.
 5. Dane zbierane automatycznie nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.
 6. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:
  • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
 7. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników strony internetowej, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą strony internetowej informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
 9. Administrator ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników strony internetowej do celów badań rynkowych, pod warunkiem uzyskania zgody od użytkowników na wykorzystanie danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.

Zabezpieczenie danych

 1. Kancelarie Adwokackie podejmują wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed ingerencją osób trzecich w prywatność Użytkowników, a także w celu zapobieżenia nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Zmiany polityki Prywatności

Kancelarie Adwokackie zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej kancelariekatowice.pl.