Jak dostać rozwód?

Statystyki pokazują, że z roku na rok przybywa osób decydujących się na rozwód. Sądy jednak nie zawsze chętnie go udzielają. Kluczowe jest, aby przed złożeniem pozwu sprawdzić, czy zaistniały pozytywne przesłanki orzeczenia rozwodu i czy nie ujawniły się przeszkody wyłączające rozwiązanie małżeństwa.

Aby uzyskać rozwód, pomiędzy małżonkami musi nastąpić zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. W celu stwierdzenia zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego sąd bada ustanie pomiędzy małżonkami więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. 

– wspólnota duchowa: polega na wzajemnym pozytywnym stosunku uczuciowym małżonków. Mówiąc najprościej – chodzi o to czy małżonkowie jeszcze się kochają.

Co istotne! Do uznania, że między małżonkami brak jest wspólnoty duchowej, nie jest konieczne stwierdzenie wrogiego lub choćby niechętnego stosunku ich do siebie. Rozkład pożycia może nastąpić nie tylko, gdy więź duchowa ustała po stronie obojga małżonków, lecz także wyłącznie jednego z nich.

– więź fizyczna: dotyczy istnienia dobrowolnych relacji intymnych pomiędzy małżonkami.

– więź gospodarcza: na ogół przejawia się we wspólnym zamieszkaniu, posiadaniu wspólnego majątku, prowadzeniu jednego gospodarstwa domowego, a także przygotowywaniu i wspólnym spożywaniu posiłków.

Co istotne! Jeżeli korzystanie z dochodów, mieszkania, produktów spożywczych itp. jednego ze współmałżonków jest wyrazem przymusu ekonomicznego, to nie można uznać, że pomiędzy małżonkami istnieje w dalszym ciągu więź gospodarcza.

 

Kiedy możemy mówić o trwałości rozpadu pożycia małżeńskiego? 

Określa się ją głównie poprzez porównanie czasu prawidłowego funkcjonowania małżeństwa z czasem życia małżonków w rozłączeniu. Zasady doświadczenia życiowego wskazują, że im dłużej trwało wspólne życie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że ewentualne nieporozumienia nie doprowadzą do trwałego rozkładu pożycia. Aby realnie myśleć o uzyskaniu rozwodu, od całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego powinno upłynąć co najmniej 6 miesięcy.  Ale nie ma się co przejmować tym terminem. Sąd zawsze bada sprawę indywidualnie, trzeba także pamiętać, że od złożenia pozwu do wyznaczenia pierwszej rozprawy także może upłynąć trochę czasu.

 

Gdy już ustali się istnienie pozytywnych przesłanek do orzeczenia rozwodu należy następnie sprawdzić, czy nie zachodzą te negatywne, którymi są:

Sprzeczność orzeczenia rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci małżonków

Co istotne!

– ocenie z punktu widzenia dobra dziecka podlegają skutki orzeczenia rozwodu, a nie istniejącego już zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego,

– oceniając zgodność orzeczenia rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci należy porównać sytuację, w której dzieci funkcjonują w chwili orzekania przez sąd, a zatem w stanie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżonków (nie zaś sytuację, jaka istniała przed tym rozkładem), z sytuacją hipotetyczną – w jakiej dzieci znalazłyby się po wydaniu orzeczenia o rozwodzie,

– najczęściej, aby sprawdzić te okoliczności należy powołać świadków, lub zdać się na opinię opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, którzy zbadają dziecko i ustalą te okoliczności.

Sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego

Co istotne!

– orzeczenie rozwodu może okazać się sprzeczne z zasadami współżycia społecznego zwłaszcza wówczas, gdy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, wymaga pomocy i rozwód dla niego stanowi rażącą krzywdę. Oddalenie powództwa rozwodowego na podstawie art. 56 § 2 KRO następuje jednak bardzo rzadko.

Rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, przy sprzeciwie drugiego z małżonków

Co istotne!

– rozwód jest możliwy, gdy drugi małżonek (ten „niewinny”) wyrazi zgodę na rozwód albo jego odmowa zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Decydując się na rozstanie ważne jest nie tylko samo złożenie pozwu, należy podjąć także decyzję, czy chcemy rozwodu bez orzekania o winie, z winy obu stron czy z wyłącznej winy drugiej strony. Te tematy rozwiniemy jednak w dalszych wpisach.