Kasy rejestrujące – nowe obowiązki

1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, które nakłada na podatników obowiązek podpisania oświadczeń przez osoby obsługujące kasę fiskalną do 31 maja 2019 r. Osoby, któreu podatnika rozpoczęły obsługę tych kas w dniu 1 maja 2019 r. lub później, mają obowiązek podpisania oświadczenia i zaznajomienia się z Informacją o zasadach ewidencji niezwłocznie, jednak zawsze przed rozpoczęciem prowadzenia przez nie ewidencji.

 

Jest to szczególnie istotne, gdy kasę fiskalną obsługują także inne osoby, aniżeli sam podatnik.

 

Na podstawie rozporządzenia podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.

 

Przy czym należy zauważyć, że rozporządzenie nakazuje zapoznanie z informacją o zasadach ewidencji nie tylko pracowników podatnika, którzy obsługują kasę fiskalną, lecz również wszystkie osoby bez względu na sposób i formę powierzenia tym osobom prowadzenia ewidencji.

 

Zatem, osoby prowadzące u podatnika ewidencję dotyczącą kas rejestrujących zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia (stanowiącego zał. nr 1 do rozporządzenia)o zapoznaniu się zasadami rejestrowania sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego oraz z konsekwencjami nieprzestrzegania tych zasad.

 

Informacja o zasadach ewidencji oraz oświadczenie osoby obsługującej kasę fiskalną są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla tej osoby. Podatnik otrzymane oświadczenie powinien złożyć do akt osobowych pracownika.

 

Poniżej przedstawiamy Informację o zasadach ewidencji:

  1. Każda sprzedaż towaru lub usługi osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a także rolnikowi ryczałtowemu (w tym również otrzymanie zaliczki), jest ewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej.
  2. Sprzedawca ma obowiązek wystawić i wydać kupującemu paragon fiskalny, nawet bez jego żądania.
  3. Paragon fiskalny jest wydawany kupującemu najpóźniej z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności (zapłata gotówką, kartą, odroczona płatność, przelew, itp.).
  4. Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę w gotówce, wystawia i wydaje paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania.
  5. Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę przelewem lub tytułem wpłaty na rachunek, wystawia i wydaje paragon fiskalny niezwłocznie po uznaniu tej należności na rachunku bankowym (lub rachunku w SKOK), nie później niż z końcem miesiąca, w którym należność została uznana na rachunku, a jeśli przed końcem tego miesiąca podatnik dokonał sprzedaży, paragon fiskalny za otrzymaną zaliczkę wystawia najpóźniej z chwilą dokonania tej sprzedaży.
  6. Paragon fiskalny zawiera w szczególności następujące dane: napis „PARAGON FISKALNY”, dane sprzedawcy i jego NIP oraz centralnie umieszczone logo fiskalne i numer unikatowy kasy rejestrującej.
  7. Dokument, który nie zawiera danych wymienionych w pkt 6, nie jest paragonem fiskalnym.

W przypadku nieprzestrzegania zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego:

  1. Na osobę, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda paragonu fiskalnego (faktury), może zostać nałożona kara grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe (zgodnie z art. 62 § 4 i § 5 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.)).
  2. Niezaewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej powoduje zaniżanie wysokości sprzedaży podatnika, która powinna być opodatkowana.
  3. Wystawienie i wydanie z kasy rejestrującej innego dokumentu niż paragon fiskalny (faktura) oznacza, że sprzedaż nie została zaewidencjonowana i nie wydano paragonu fiskalnego (faktury).

Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000816