KORONAWIRUS – co z dziećmi?

Żłobki, przedszkola i szkoły zamknięte z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2. Co w tej sytuacji ma zrobić rodzic jednocześnie ograniczając kontakty z bliskimi i przyjaciółmi ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego? Czy może wziąć wolne w pracy? Czy dostanie za czas opieki nad dzieckiem wynagrodzenie?

 

Odpowiedzią na problemy rodziców jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przyznawany jest on na zasadach określonych w Ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590)

 

Kto może uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

– rodzic lub opiekun prawny objęty ubezpieczeniem chorobowym, czyli będący np. pracownikiem, zleceniobiorcą, osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą,

– osoba posiadająca dziecko w wieku do 8 lat,

– gdy doszło do zamknięcia jednostek edukacyjnych z powodu zagrożenia koronawirusem

 

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

– należy złożyć odpowiednie oświadczenie do swojego pracodawcy/zleceniodawcy,

– przedsiębiorca, składa oświadczenie samodzielnie do ZUS.

 

Ile dni zasiłku przysługuje opiekunowi?

– za okres do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki,

– rodzice mogą podzielić 14 dni opieki pomiędzy siebie.

 

Należy pamiętać, że podanie jedynie tych dni, które rodzić poświęca na opiekę nad dziećmi, a w czasie których mógłby być w pracy, jest korzystniejsze, gdyż zyskujemy wtedy prawie trzy tygodnie opieki przy założeniu 5 dniowego tygodnia pracy.

 

Czy dodatkowy zasiłek wlicza się do rocznego limitu?

– NIE – zasiłku dodatkowego nie wliczamy się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego, przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym.

 

Co istotne:

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie obciąża pracodawcy, gdyż rozlicza ten wydatek z ZUS. Środki na jego pokrycie przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Jak powinno wyglądać oświadczenie składane pracodawcy lub do ZUS-u?

 

oto przykładowy WZÓR:

OŚWIADCZENIE

O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY

Dane wnioskodawcy

PESEL (jeśli nie masz nadanego numeru PESEL podaj serię i  numer dokumentu potwierdzającego tożsamość)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu …………………………………………………………

Oświadczenie:

Oświadczam, że sprawowałam/em osobistą opiekę nad dzieckiem/ dziećmi w okresie (podaj daty):

od …………………….. do …………………, od ………………….. do …………………, od ………………….. do ………………………

w związku z zamknięciem z powodu COVID-19  żłobka –  klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły*/.

Dane dziecka/ dzieci (imię, nazwisko, PESEL):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że w okresie, za który ubiegam się o zasiłek opiekuńczy:

– był*/ / nie było*/ drugiego rodzica / współmałżonka mogącego zapewnić opiekę dziecku/dzieciom.

Drugi rodzic / współmałżonek:

– nie otrzymał dodatkowego zasiłku opiekuńczego*/,

– otrzymał dodatkowy zasiłek opiekuńczy*/ z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem / dziećmi w wieku do ukończenia 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza za ……………….. dni.

Rachunek bankowy

Podaj swój rachunek bankowy, na który mamy przekazywać zasiłek opiekuńczy:

*/ niepotrzebne skreślić

………………………………………………                                                                                                          Data i podpis

 

Zapraszamy do kontaktu w sprawach pracowniczych, służymy pomocą zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zonrkthrmd/domains/kancelariekatowice.pl/public_html/wp-content/themes/kancelaria/includes/acf/includes/api/api-template.php on line 499