Nowe zasady składania sprawozdań finansowych do KRS

Od 15 marca 2018 r. bilans i rachunek zysków i strat trzeba będzie przekazać do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wyłącznie elektronicznie (za 2017 r. będzie można wysłać ich skany, za rok 2018 – już tylko w formie JPK).

W wyniku nowelizacji przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym i innych ustaw, od 15 marca 2018 r. nie będzie już można przekazać sprawozdania finansowego do sądowego rejestru na papierze. Zacznie obowiązywać wymóg przesyłania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 19e ust. 1 znowelizowanej ustawy o KRS). Dotyczy to już sprawozdań za 2017 r., z tym że będzie je można przesłać w formie skanu.

Od 15 marca 2018 r. do 30 września 2018 r., tj. w okresie przejściowym, trzeba będzie:

  • sporządzić sprawozdanie finansowe tradycyjnie,
  • po podpisaniu zeskanować je, tworząc elektroniczną kopię (skan),
  • podpisać tę kopię zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy nowelizującej i
  • zgłosić do repozytorium dokumentów finansowych.

Czynności tych będzie można dokonać za pośrednictwem nowego systemu teleinformatycznego, który udostępniło Ministerstwo Sprawiedliwości. (https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/)

Przesyłane do KRS kopie dokumentów finansowych muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu (art. 38 ust. 2 ustawy nowelizującej).

Dane ze sprawozdań trafią z sądowego repozytorium do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Oznacza to, że spółki i inne podmioty wpisane do KRS nie będą już musiały przesyłać raportów do urzędów skarbowych. Wyręczy je w tym sąd.