Wina w rozwodzie

Co do zasady sąd w sprawie o rozwód zobowiązany jest do ustalenia kto ponosi winę za rozkład pożycia skutkujący rozwodem. Ma to swoje odzwierciedlenie w wyroku orzekającym rozwód poprzez określenie, że rozwiązanie małżeństwa następuje:

z winy obu stron – gdy oboje małżonkowie przyczynili się do rozpadu pożycia małżeńskiego, nie da się przypisać winy tylko jednemu z nich,

z wyłącznej winy jednego z małżonków – gdy w świetle zebranych dowodów – wyłącznie winna rozpadu pożycia jest tylko jedna ze stron

Ustalenia w zakresie winy mają swoje konsekwencje co do możliwości orzeczenia alimentów dla drugiego małżonka bądź mogą mieć wpływ na późniejsze postępowanie o podział majątku wspólnego.

Aby jednak żądać orzeczenia wyłącznej winy drugiej strony w rozpadzie pożycia małżeńskiego – nie wystarczą same nasze twierdzenia. Trzeba postarać się, aby przedstawić odpowiednie dowody, na poparcie swoich słów i to na początku postępowania – zatem w pozwie, bądź odpowiedzi na pozew. Taki proces z reguły bywa dłuższy i bardziej emocjonalny, ale też niejednokrotnie pozwala na osiągnięcie poczucia sprawiedliwości. Przykładami zachowań prowadzących do ustalenia winy są m.in.: zdrada małżeńska, alkoholizm/narkomania, agresja, odmowa współżycia, brak wzajemnej pomocy, porzucenie itp.

Należy jednak pamiętać, że na zgodny wniosek obu stron, sąd może nie orzekać o tym, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Konieczna jest jednak w tym przypadku zgodność stanowisk obu małżonków. Sąd na rozprawie ograniczy się jedynie do zbadania czy zaistniał zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego i czy nie zachodzi jedna z negatywnych przesłanek – uniemożliwiająca rozwiązanie małżeństwa. W takim wypadku sąd w sentencji wyroku zaznaczy, że nie orzekał o winie stron.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zonrkthrmd/domains/kancelariekatowice.pl/public_html/wp-content/themes/kancelaria/includes/acf/includes/api/api-template.php on line 499