Zmiany w doręczeniach pozwu od 7 listopada 2019 r.

W związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, która w głównej części wchodzi w życie 7 listopada 2019 r. czekają nas duże zmiany w doręczeniach pozwanemu pierwszego pisma w sprawie.

 

Nowelizacja przenosi ciężar obowiązku i ryzyka doręczenia pierwszego pisma procesowego pozwanemu na powoda.W przypadku, gdy pozwany nie odbierze pozwu lub innego pisma procesowego niosącego za sobą konieczność podjęcia obrony pomimo tzw. podwójnego awiza, sąd poinformuje o tym powoda, jednocześnie zwróci pismo powodowi i zobowiąże do doręczenie pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika(1391k.p.c.).

 

Powód będzie miał 2 miesiące od doręczenia mu zobowiązania na przesłanie do sądu potwierdzenia doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika lub w przypadku ustalenia aktualnego adresu pozwanego, dostarczenie dowodu przebywania pozwanego pod podanym adresem i zwrócenie pisma.

 

W przypadku przekroczenia przez powoda terminu dwóch miesięcyna wykonanie zobowiązania sądu, postępowanie ulega zawieszeniu.

 

Oceniając nowe uregulowania z punktu widzenia obu stron można wskazać zarówno plusy, jak i minusy wprowadzonego rozwiązania.

 

Z jednej strony konieczność doręczenia np. pozwu poprzez komornika może przedłużyć postępowanie i wygenerować dodatkowe koszty. Jednakże po spełnieniu przez powoda wszystkich wymagań, o wiele trudniejsze będzie przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej ze względu na nieprawidłowe doręczenie pozwu.

 

Komornik za opłatą wynoszącą 60 zł, w ciągu 14 dni ustali, czy pozwany zamieszkuje pod adresem wskazanym przez powoda. Będzie miał możliwość rozpytania sąsiadów. W przypadku pozytywnego ustalenia adresu pozwanego i dalszego unikania odebrania przesyłki przez niego, komornik pozostawi w jego skrzynce pocztowej zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika w terminie 14 dni. Jeśli adresat nie odbierze pisma w tym czasie, uważać się będzie, że zostało ono doręczone(tzw. trzecie awizo).

 

W przypadku, kiedy komornikowi nie da się ustalić adresu zamieszkania pozwanegoo czym poinformuje powoda w specjalnym protokole, na zlecenie powoda, za dodatkową opłatą 40 zł podejmie dodatkowe czynności, polegające m.in. na żądaniu informacji od organów podatkowych, rentowych, banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

 

W przypadku ustalenia przez komornika nowego adresu pozwanego, powód będzie miał możliwość ponownego zlecenia doręczenie pozwu pozwanemu na nowy adres i gdy się okaże się to skuteczne, sprawa będzie mogła być prowadzona. Takie dodatkowe zlecenie pociągać za sobą będzie nową opłatę w wysokości 60 zł.

 

Łącznie zatem doręczenie pozwu może powoda kosztować 160 zł.

 


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zonrkthrmd/domains/kancelariekatowice.pl/public_html/wp-content/themes/kancelaria/includes/acf/includes/api/api-template.php on line 499